logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

> خانه موزه     > مجموعه ها     > نقاشی ها     > محمود اولیاء

محمود اولیاء

 
 

محمود اولياء ، پيرمرد با عصا

رنگ و روغن، 1330

 
 
 

محمود اولياء ، تك چهره

رنگ و روغن،

 
 
 

محمود اولياء ، زندگي روز مره

رنگ و روغن،

 
 
 

محمود اولياء ، دو پسر بينوا

رنگ و روغن،1334

 
 
 

محمود اولياء ، گذشت عمر

رنگ و روغن، 1333

 
 
 

محمود اولياء ، تك چهره

رنگ و روغن،

 
 
 

محمود اولياء ، تك چهره

رنگ و روغن،

 
 
 

محمود اولياء ، پسري در حال مطالعه

رنگ و روغن، 1305

 
 
 

محمود اولياء ، كودك خفته

رنگ و روغن،

 
 
 

محمود اولياء ، پيرمرد و مطالعه

رنگ و روغن،