logo

 

 

 

> خانه موزه > رویدادها

رویدادها


دیدار هیات دانشگاهی،فرهنگی و سیاسی عراقی از موزه مجس شورای.

94/10/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروهی از شخصیت های علمی و فرهنگی و سیاسی عراق پساز دیدار با تنی چند از نمایندگان مجلس، از موزه ملس نیز دیدار نمودند.

این هیات که مرکب از 25 نفر از چهره های دانشگاهی، پارلمانی ، رسانه ای و فرهنگی عراق بودند ضمن بازدید از عمارت تاریخی مشروطه و مجموعه آثار و اشیاء موزه با تاریخ معاصر ایران و رویدادهای مهم دوران مشروطه و تاریخ مجلس و شخصیت های مهم و تاثیرگذار آن آشناشده و در جریان روند تاریخی مجلس و نیز اشتراکات و روابط فرهنگی و سیاسی ایران و عراق در طی بیش از یکصد سال تاریخ مجلس ایران قرار گرفتند.